Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
55/2006/QĐ-UBND 11/07/2006 UBND Tỉnh Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao thuộc Ủ y ban nhân dân các huyện,thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang
3734/UBND 07/07/2006 UBND Tỉnh Về việc cho phép thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Khánh Vĩnh
3729/UBND 07/07/2006 UBND Tỉnh Về việc đăng ký cam kết bảo vệ môi trường
296/2006/QĐ-UBND 07/07/2006 Huyện Khánh Sơn Về việc ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện
10/2006/QĐ-UBND 04/07/2006 Thị xã Ninh Hòa Về việc ban hành Chương trình phổ cập giáo dục bậc trung học huyện Ninh Hòa giai đoạn 2006 - 2010
3546/UBND 30/06/2006 UBND Tỉnh Về việc tăng cường phòng chống bệnh sất xuất huyết trên địa bản tỉnh
54/2006/QĐ-UBND 29/06/2006 UBND Tỉnh Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tế chức của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang
53/2006/QĐ-UBND 29/06/2006 UBND Tỉnh Về định mức kinh phí hỗ trợ cho công tác xây dựng, góp ý, thẩm định, thẩm tra, rà soát và kiểm tra, giám sát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
271/2006/QĐ-UBND 27/06/2006 Huyện Khánh Sơn Về việc phê duyệt chương trình, mục tiêu giảm nghèo huyện Khánh Sơn giai đoạn 2006 - 2010
3374/UBND 23/06/2006 UBND Tỉnh Về việc kiểm tra tính hợp lý về nguyên nhân kéo dài thời gian thi công để làm cơ sở điều chỉnh giá gói thầu xây lắp theo các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng
268/2006/QĐ-UBND 23/06/2006 Huyện Khánh Sơn Về việc phê duyệt đề án hỗ trợ phát triển đàn bò huyện Khánh Sơn giai đoạn 2006 - 2010
52/2006/QĐ-UBND 22/06/2006 UBND Tỉnh Về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 25-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23/02/2005 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
08/2006/CT-UBND 20/06/2006 Thành phố Cam Ranh Về việc tăng cường trách nhiệm tiếp công dân và thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo
3182/UBND 16/06/2006 UBND Tỉnh Về việc thôi miễn giảm phí sát hạch cấp giấy phép lái xe mồm cho hai huyện miền núi
51/2006/QĐ-UBND 15/06/2006 UBND Tỉnh Về việc quy định điều kiện chi tiền thưởng đơn vị dẫn đầu Khối thi đua của tỉnh và tiền thưởng thi đua Khối Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức Đoàn thể tỉnh

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh