Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
12/NQ-HĐND 27/12/2006 Huyện Khánh Vĩnh Về kế hoạch sử dụng đất năm 2007
10/NQ-HĐND 27/12/2006 Huyện Khánh Vĩnh Về việc phê chuẩn Danh mục đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện năm 2007
47/NQ-HĐND 18/12/2006 HĐND Tỉnh Về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hoà năm 2007
46/NQ-HĐND 18/12/2006 HĐND Tỉnh Về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hoà năm 2007
45/NQ-HĐND 18/12/2006 HĐND Tỉnh Về tổng biên chế sự nghiệp địa phương năm 2007
41/NQ-HĐND 18/12/2006 HĐND Tỉnh Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007
40/NQ-HĐND 18/12/2006 HĐND Tỉnh Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2007
39/NQ-HĐND 18/12/2006 HĐND Tỉnh Về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2007
34/NQ-HĐND 18/12/2006 HĐND Tỉnh Về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2005
33/NQ-HĐND 18/12/2006 HĐND Tỉnh Về việc điều chỉnh số liệu quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2004

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh