Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
09/NQ-HĐND 29/06/2007 Huyện Diên Khánh Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách huyện năm 2006
08/NQ-HĐND 29/06/2007 Huyện Diên Khánh Về điều chỉnh danh mục các công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007
07/NQ-HĐND 29/06/2007 Huyện Diên Khánh Về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước huyện Diên Khánh năm 2007
228/NQ-HĐND 04/01/2007 Huyện Khánh Sơn Về việc phê duyệt điều chỉnh các danh mục đầu tư xây dựng cơ bảnthuộc nguồn vốn phân cấp năm 2007
227/NQ-HĐND 04/01/2007 Huyện Khánh Sơn Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2007
226/NQ-HĐND 04/01/2007 Huyện Khánh Sơn Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2007
22/NQ-HĐND 29/12/2006 Thị xã Ninh Hòa Về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân huyện năm 2007
20/NQ-HĐND 29/12/2006 Thị xã Ninh Hòa Về kế hoạch sử dụng đất năm 2007
14/NQ-HĐND 29/12/2006 Thị xã Ninh Hòa Về tình hình kinh tế - xã hội năm 2006 Phương hướng nhiệm vụ năm 2007
13/NQ-HĐND 29/12/2006 Thị xã Ninh Hòa Về việc đánh giá tình hình thu, chi ngân sách năm 2006 và Dự toán ngân sách Nhà nước huyện Ninh Hòa năm 2007

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh