Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
10/NQ-HĐND 14/07/2007 HĐND Tỉnh Về tổng biên chế hành chính địa phương năm 2008
09/NQ-HĐND 14/07/2007 HĐND Tỉnh Về bổ sung biên chế sự nghiệp y tế; sự nghiệp khác năm 2007
08/NQ-HĐND 14/07/2007 HĐND Tỉnh Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 18/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2007
13/NQ-HĐND 10/07/2007 Thành phố Cam Ranh Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007
16/NQ-HĐND 04/07/2007 Huyện Vạn Ninh Về danh mục công trình xây dựng cơ bản cho lập dự án chuẩn bị đầu tư năm 2008
15/NQ-HĐND 04/07/2007 Huyện Vạn Ninh Về bổ sung kinh phí chi thường xuyên 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm 2007 cho các đơn vị, địa phương
14/NQ-HĐND 04/07/2007 Huyện Vạn Ninh Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm 2007
13/NQ-HĐND 04/07/2007 Huyện Vạn Ninh Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Vạn Ninh năm 2006
03/NQ-HĐND 04/07/2007 Huyện Khánh Vĩnh Về việc phê chuẩn điều chỉnh danh mục đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn phân cấp năm 2007 và một số chỉ tiêu sự nghiệp giáo dục năm học 2007 - 2008
01/NQ-HĐND 04/07/2007 Huyện Khánh Vĩnh Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2006

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh