Thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, nhà ở thuộc Dự án 1 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030

11/12/2023 00:00        
Đọc tin

Ngày 30 tháng 11 năm 2023, thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Nguyễn Tấn Tuân đã ký ban hành Quyết định số 2936/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ đất ở, nhà ở thuộc Dự án 1 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Hình minh họa. Nguồn: baochinhphu.vn.

Theo đó, tỉnh Khánh Hòa hiện có 35 dân tộc thiểu số đang sinh sống với dân số trên 72 nghìn người, chiếm tỷ lệ 5,8% dân số toàn tỉnh; trong đó dân tộc Raglai nhiều nhất, chiếm tỷ lệ 77,62%, Cơ ho chiếm tỷ lệ 7,96%, Ê đê chiếm tỷ lệ 5,22%, Hoa chiếm tỷ lệ 2,74%, Tày chiếm tỷ lệ 2,34%, Nùng chiếm tỷ lệ 1,38%, các dân tộc khác chiếm tỷ lệ 2,74%. Các dân tộc thiểu số (DTTS) cư trú chủ yếu ở vùng miền núi thuộc huyện Khánh Sơn, huyện Khánh Vĩnh và một số xã miền núi thuộc các khu vực trong tỉnh; Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Khánh Hòa có 28 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (gồm 20 xã khu vực III, 03 xã khu vực II, 05 xã khu vực I) theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ; có 66 thôn đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; có 3 dân tộc còn gặp nhiều khó khăn theo Quyết định số 1227/QĐ-TTg ngày 14/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, gồm: dân tộc Raglai, Ê đê, Cơ ho (T’rin).

Mục tiêu đặt ra là phấn đấu đến năm 2025, giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất ở, nhà ở cho hộ đồng bào DTTS nghèo sinh sống trên địa bàn vùng đồng bào DTTS&MN; hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở xã xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS&MN chưa có đất ở, chưa có nhà ở hoặc nhà ở bị dột nát, hư hỏng.

Nguyên tắc hỗ trợ, 1) Bảo đảm công khai, dân chủ, phát huy quyền làm chủ và sự tham gia tích cực, chủ động của cộng đồng và người dân. Ưu tiên hộ nghèo dân tộc thiểu số thuộc danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù; hộ nghèo có phụ nữ là chủ hộ và là lao động duy nhất, trực tiếp nuôi dưỡng người thân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến độ tuổi lao động;

2) Bảo đảm sự kết hợp giữa Nhà nước và Nhân dân cùng làm; nhà nước hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho hộ nghèo và hộ nghèo đóng góp thêm kinh phí hoặc vay vốn tín dụng ưu đãi đặc biệt để làm nhà ở, diện tích tối thiểu của ngôi nhà là 30m2 và đảm bảo “3 cứng” (nền - móng cứng, khung - tường cứng, mái cứng).

3) Ưu tiên sử dụng nguyên vật liệu địa phương và sử dụng lao động tại chỗ để thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo;

4) Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát; phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, lãng phí và các vi phạm trong quá trình thực hiện.

Nội dung thực hiện

1. Hỗ trợ đất ở cho các đối tượng quy định tại Điều 4 Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; mức hỗ trợ như sau:

a) Ngân sách trung ương: 40 triệu đồng/hộ (theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Quyết định số 04/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ);

b) Ngân sách địa phương: 6 triệu đồng/hộ (đối ứng tối thiểu 15% theo quy định Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa).

c) Vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội: không quá 50 triệu đồng/hộ (theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ).

2. Hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng quy định tại Điều 6 Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; mức hỗ trợ như sau:

a) Ngân sách trung ương: 40 triệu đồng/hộ (theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Quyết định số 04/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ);

b) Ngân sách địa phương: 40 triệu đồng/hộ (theo Nghị quyết số 11/2023/NQ- HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa).

c) Vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội: không quá 40 triệu đồng/hộ (theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ).

Ban Dân tộc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện chính sách trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Trách nhiệm của các sở, ban, ngành: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; UBMTTQ Việt Nam tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; chủ động phối hợp chặt chẽ theo chức năng nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện theo Quyết định này.

Mời bạn đọc xem toàn văn Quyết định tại đây./.

Văn Huyên
 
Tin liên quan
Phân cấp một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Phân cấp một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định tại Quyết định số 29/2023/QĐ-UBND ban hành ngày 30/11/2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2023.
Rà soát, xử lý nợ của khách hàng vay vốn ngân hàng chính sách xã hội đi khỏi nơi cư trú
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai rà soát, xử lý nợ của khách hàng vay vốn ngân hàng chính sách xã hội (CSXH) đi khỏi nơi cư trú.
Chấn chỉnh hoạt động công vụ
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20-10-2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ.
Phối hợp quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày 30/11/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 28/2023/QĐ-UBND về quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2023.
Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ký Quyết định số 2794/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa.
Thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai Công điện số 1177/CĐ-TTg ngày 23-11-2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện quyết liệt các các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp bất động sản hiệu quả, an toàn, lành mạnh, bền vững.
Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.
Tháng 12-2023, tổ chức Diễn đàn chính sách địa phương với chủ đề giải phóng mặt bằng và tái định cư
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch tổ chức Diễn đàn chính sách địa phương. Theo kế hoạch, Diễn đàn sẽ được tổ chức định kỳ hàng quý với 5 nhóm chủ đề chính, bắt đầu từ tháng 12-2023 là chủ đề giải phóng mặt bằng và tái định cư. Tiếp đó, quý I-2024 có chủ đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; quý II-2024, chủ đề phát triển du lịch; quý III-2024, chủ đề chuyển đổi số; quý IV-2024, chủ đề chuyển đổi xanh. Chủ trì diễn đàn là Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh