Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
60/2006/QĐ-UBND 21/07/2006 UBND Tỉnh Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang
59/2006/QĐ-UBND 21/07/2006 UBND Tỉnh Về việc tổ chức lại Thanh tra Sở Xây dựng
58/2006/QĐ-UBND 14/07/2006 UBND Tỉnh Về việc đổi tên Trung tâm Lưu trữ và Thông tin tư liệu thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thành Trung tâm Lưu trữ tỉnh
1255/QĐ-UBND 14/07/2006 UBND Tỉnh Về mức chi cho công tác thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
57/2006/QĐ-UBND 13/07/2006 UBND Tỉnh Về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
56/2006/QĐ-UBND 12/07/2006 UBND Tỉnh Về việc phê duyệt định mức chi cho hoạt động của Nhà mở, Mái ấm
55/2006/QĐ-UBND 11/07/2006 UBND Tỉnh Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao thuộc Ủ y ban nhân dân các huyện,thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang
3734/UBND 07/07/2006 UBND Tỉnh Về việc cho phép thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Khánh Vĩnh
3729/UBND 07/07/2006 UBND Tỉnh Về việc đăng ký cam kết bảo vệ môi trường

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh