Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
61/2006/QĐ-UBND 21/07/2006 UBND Tỉnh Ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2006-2010
60/2006/QĐ-UBND 21/07/2006 UBND Tỉnh Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang
59/2006/QĐ-UBND 21/07/2006 UBND Tỉnh Về việc tổ chức lại Thanh tra Sở Xây dựng
58/2006/QĐ-UBND 14/07/2006 UBND Tỉnh Về việc đổi tên Trung tâm Lưu trữ và Thông tin tư liệu thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thành Trung tâm Lưu trữ tỉnh
1255/QĐ-UBND 14/07/2006 UBND Tỉnh Về mức chi cho công tác thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
57/2006/QĐ-UBND 13/07/2006 UBND Tỉnh Về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
13/2006/NQ-HĐND 13/07/2006 Huyện Vạn Ninh Về Chương trình dạy nghề - Giải quyết việc làm và Giảm nghèo huyện Vạn Ninh giai đoạn 2006 - 2010
12/2006/NQ-HĐND 13/07/2006 Huyện Vạn Ninh Về Chương trình phổ cập bậc Trung học huyện Vạn Ninh(giai đoạn 2006 - 2010)
10/2006/NQ-HĐND 13/07/2006 Thị xã Ninh Hòa Về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007
09/2006/NQ-HĐND 13/07/2006 Thị xã Ninh Hòa Đánh giá tình hình thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm và dự toán điều chỉnh năm 2006
08/2006/NQ-HĐND 13/07/2006 Thị xã Ninh Hòa Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2005 huyện Ninh Hòa
07/2006/NQ-HĐND 13/07/2006 Thị xã Ninh Hòa Về Chương trình phổ cập giáo dục bậc trung học huyện Ninh Hòa giai đoạn 2006 – 2010
06/2006/NQ-HĐND 13/07/2006 Thị xã Ninh Hòa Về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2006
56/2006/QĐ-UBND 12/07/2006 UBND Tỉnh Về việc phê duyệt định mức chi cho hoạt động của Nhà mở, Mái ấm
11/2006/QĐ-UBND 12/07/2006 Thị xã Ninh Hòa Về việc ban hành Quy chế phất hợp giữa các cơ quan thực hiện công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh