Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
25/2022/NQ-HĐND 02/12/2022 HĐND Tỉnh Về việc quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
24/2022/NQ-HĐND 15/11/2022 HĐND Tỉnh Về trình tự, thủ tục thực hiện chuẩn bị thu hồi đất tại Khu kinh tế Vân Phong và huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
23/2022/NQ-HĐND 15/11/2022 HĐND Tỉnh Về quy định một số nội dung và mức hỗ trợ Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
22/2022/NQ-HĐND 15/11/2022 HĐND Tỉnh Về quy định một số nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
21/2022/NQ-HĐND 15/11/2022 HĐND Tỉnh Về quy định một số nội dung, mức chi cụ thể cho hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
20/2022/NQ-HĐND 15/11/2022 HĐND Tỉnh Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Di tích lịch sử văn hóa Tháp Bà Ponagar và Di tích thắng cảnh Hòn Chồng
19/2022/NQ-HĐND 15/11/2022 HĐND Tỉnh Về quy định mức hỗ trợ người trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
18/2022/NQ-HĐND 15/11/2022 HĐND Tỉnh Ban hành Quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và một số đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
17/2022/NQ-HĐND 15/11/2022 HĐND Tỉnh Về việc cho phép các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh sử dụng ngân sách các huyện, thị xã, thành phố và nguồn hợp pháp khác để hỗ trợ huyện Khánh Vĩnh, huyện Khánh Sơn thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa
16/2022/NQ-HĐND 15/11/2022 HĐND Tỉnh Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh