Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
72/NQ-HĐND 23/12/2022 Huyện Diên Khánh Về kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện Diên Khánh khóa XII
71/NQ-HĐND 23/12/2022 Huyện Diên Khánh Về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Diên Khánh
71/NQ-HĐND 23/12/2022 Huyện Vạn Ninh Về kế hoạch đầu tư công năm 2023
70/NQ-HĐND 23/12/2022 Huyện Vạn Ninh Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 (lần 7)
70/NQ-HĐND 23/12/2022 Huyện Diên Khánh Về kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện Diên Khánh 6 tháng cuối năm 2022
69/NQ-HĐND 23/12/2022 Huyện Diên Khánh Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023
69/NQ-HĐND 23/12/2022 Huyện Vạn Ninh Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hệ thống xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Suối Hàng, xã Vạn Khánh
68/NQ-HĐND 23/12/2022 Huyện Vạn Ninh Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Trục thôn Lộc Thọ 4, đoạn 2
68/NQ-HĐND 23/12/2022 Huyện Diên Khánh Về danh mục đầu tư bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 để thực hiện huyện Diên Khánh đạt chuẩn huyện nông thôn mới, xã Diên Xuân đạt chuẩn xã nông thôn mới, 02 xã Diên Phú, Diên Sơn đạt xã nông thôn mới nâng cao, 7 dự án sửa chữa các trường học và Trung tâm Chính trị huyện Diên Khánh vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025
67/NQ-HĐND 23/12/2022 Huyện Diên Khánh Về kế hoạch đầu tư công năm 2023

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh