Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
27/2006/NQ-HĐND 28/07/2006 HĐND Tỉnh Về quy hoạch phát triển ngành Thể dục -Thể thao tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến 2015
25/2006/NQ-HĐND 28/07/2006 HĐND Tỉnh Về chế độ, số lượng, mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn
24/2006/NQ-HĐND 28/07/2006 HĐND Tỉnh Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thường xuyên cho ngân sách các cấp ở địa phương
23/2006/NQ-HĐND 28/07/2006 HĐND Tỉnh Về chương trình phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, hải đảo giai đoạn 2006 - 2010
22/2006/NQ-HĐND 28/07/2006 HĐND Tỉnh Về chính sách cấp phát không thu tiền, trợ giá, trợ cước để bán hàng chính sách xã hội và mua sản phẩm sản xuất ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc giai đoạn 2006 - 2010
21/2006/NQ-HĐND 28/07/2006 HĐND Tỉnh Về Chương trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2006 - 2010
20/2006/NQ-HĐND 28/07/2006 HĐND Tỉnh Về mức trợ cấp y tế thôn bản
19/NQ-HĐND 28/07/2006 HĐND Tỉnh Về tổng biên chế sự nghiệp giáo dục - đào tạo địa phương năm học 2006-2007
18/NQ-HĐND 28/07/2006 HĐND Tỉnh Về tổng biên chế hành chính địa phương năm 2007
16/2006/NQ-HĐND 24/07/2006 Thành phố Cam Ranh Thông qua chương trình xây dựng và phát triển đô thị thị xã Cam Ranh giai đoạn 2006 – 2010
15/2006/NQ-HĐND 24/07/2006 Thành phố Cam Ranh Về đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn thời kỳ 2006 – 2010
14/2006/NQ-HĐND 24/07/2006 Thành phố Cam Ranh Về kế hoạch định hướng phát triển kinh tế - xã hội thị xã Cam Ranh giai đoạn 2006 – 2010
13/2006/NQ-HĐND 24/07/2006 Thành phố Cam Ranh Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2006
12/2006/NQ-HĐND 24/07/2006 Thành phố Cam Ranh Về Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2005
11/2006/CT-UBND 24/07/2006 Thị xã Ninh Hòa Về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2007

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh