Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
851/QĐ-UBND 28/03/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
847/QĐ-UBND 28/03/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
830/QĐ-UBND 28/03/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã
05/2024/QĐ-UBND 28/03/2024 UBND Tỉnh Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa
824/QĐ-UBND 27/03/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công thương

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh