Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
780/QĐ-UBND 28/03/2008 UBND Tỉnh Về việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
779/QĐ-UBND 28/03/2008 UBND Tỉnh Về việc thành lập Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh
778/QĐ-UBND 28/03/2008 UBND Tỉnh Về việc giải thể Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em
777/QĐ-UBND 28/03/2008 UBND Tỉnh Về việc thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh
776/QĐ-UBND 28/03/2008 UBND Tỉnh Về việc giải thể Sở Du lịch - Thương mại
775/QĐ-UBND 28/03/2008 UBND Tỉnh Về việc thành lập Sở Công Thương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh
774/QĐ-UBND 28/03/2008 UBND Tỉnh Về việc chuyển giao chức năng, tổ chức về dân số, kế hoạch hóa gia đình từ Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em về Sở Y tế
773/QĐ-UBND 28/03/2008 UBND Tỉnh Về việc hợp nhất Sở Thủy sản với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (mới)
772/QĐ-UBND 28/03/2008 UBND Tỉnh Về việc sáp nhập Ban Tôn giáo vào Sở Nội vụ
771/QĐ-UBND 28/03/2008 UBND Tỉnh Về việc sáp nhập Ban Thi đua - Khen thưởng vào Sở Nội vụ
770/QĐ-UBND 28/03/2008 UBND Tỉnh Về việc chuyển giao chức năng, tổ chức về bảo vệ và chăm sóc trẻ em  từ Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
751/QĐ-UBND 26/03/2008 UBND Tỉnh Ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 - 2012 trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà
08/CT-UBND 26/03/2008 UBND Tỉnh Về việc tăng cường giám sát và phòng, chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm
17/2008/QĐ-UBND 25/03/2008 UBND Tỉnh Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 29/01/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư cho các cấp giai đoạn 2007 - 2010
07/CT-UBND 18/03/2008 UBND Tỉnh Về đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh