Nghị quyết số 68/NQ-HĐND về danh mục đầu tư bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 để thực hiện huyện Diên Khánh đạt chuẩn huyện nông thôn mới, xã Diên Xuân đạt chuẩn xã nông thôn mới, 02 xã Diên Phú, Diên Sơn đạt xã nông thôn mới nâng cao, 7 dự án sửa chữa các trường học và Trung tâm Chính trị huyện Diên Khánh vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025
Nghị quyết số 68/NQ-HĐND về danh mục đầu tư bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 để thực hiện huyện Diên Khánh đạt chuẩn huyện nông thôn mới, xã Diên Xuân đạt chuẩn xã nông thôn mới, 02 xã Diên Phú, Diên Sơn đạt xã nông thôn mới nâng cao, 7 dự án sửa chữa các trường học và Trung tâm Chính trị huyện Diên Khánh vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 Công văn số 68/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 68/NQ-HĐND
Ngày ban hành 23-12-2022
Cơ quan ban hành Huyện Diên Khánh
Trích yếu Về danh mục đầu tư bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 để thực hiện huyện Diên Khánh đạt chuẩn huyện nông thôn mới, xã Diên Xuân đạt chuẩn xã nông thôn mới, 02 xã Diên Phú, Diên Sơn đạt xã nông thôn mới nâng cao, 7 dự án sửa chữa các trường học và Trung tâm Chính trị huyện Diên Khánh vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025
Ngày hiệu lực 22-12-2022
Lĩnh vực Kế hoạch - Quy hoạch
Số Công báo
Ngày xuất bản
Số, ký hiệu: 38/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 30/09/2022
Trích yếu: Về quy định mức hỗ trợ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Diên Khánh giai đoạn 2021-2025
68_nq_hdnddk.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh