Sửa quy định điều kiện vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh

11/07/2024 00:00        
Đọc tin

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 19/2024/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2023/TT-NHNN ngày 30/6/2023 quy định về điều kiện vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh.

Thông tư 19/2024/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Điều 14 về mục đích vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh với bên đi vay là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài như sau:

Bên đi vay vay ngắn và trung, dài hạn nước ngoài để phục vụ các mục đích sau đây:

a) Bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động cấp tín dụng theo tăng trưởng tín dụng của bên đi vay;

b) Cơ cấu lại khoản nợ nước ngoài của bên đi vay;

c) Thanh toán cho bên thụ hưởng thông qua ngân hàng hoàn trả trong nghiệp vụ phát hành thư tín dụng trả chậm có điều khoản thanh toán trả ngay hoặc trả trước ngày đến hạn thư tín dụng theo quy định của pháp luật hiện hành về nghiệp vụ thư tín dụng và các hoạt động kinh doanh khác liên quan đến thư tín dụng.

Trừ trường hợp quy định tại điểm c nêu trên, bên đi vay khi vay trung, dài hạn nước ngoài phải chứng minh mục đích vay nước ngoài thông qua:

Phương án sử dụng vốn vay nước ngoài theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư này trong trường hợp vay để thực hiện mục đích bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động cấp tín dụng theo tăng trưởng tín dụng của bên đi vay.

Phương án cơ cấu nợ theo quy định tại Điều 8 Thông tư này trong trường hợp vay để thực hiện mục đích cơ cấu lại khoản nợ nước ngoài của bên đi vay.

Sửa giới hạn vay ngắn hạn nước ngoài

Bên cạnh đó, Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung Điều 15 về giới hạn vay ngắn hạn nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh với bên đi vay là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài:

Bên đi vay chỉ được vay ngắn hạn nước ngoài trong trường hợp đáp ứng giới hạn vay ngắn hạn nước ngoài tại thời điểm 31/12 của năm liền trước thời điểm phát sinh khoản vay.

Giới hạn vay ngắn hạn nước ngoài là tỷ lệ tối đa tổng dư nợ gốc của các khoản vay ngắn hạn nước ngoài tính trên vốn tự có riêng lẻ, áp dụng với các đối tượng cụ thể như sau: (*)

30% đối với ngân hàng thương mại;

150% đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tín dụng khác.

Quy định tại (*) nêu trên không áp dụng trong trường hợp khoản vay nước ngoài phát sinh từ nghiệp vụ phát hành thư tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thông tư này có hiệu lực từ 1/7/2024.

Xem bản tin gốc Báo điện tử Chính phủ tại đây.

Theo Báo điện tử Chính phủ (baochinhphu.vn)

Văn Huyên (St)
 
Tin liên quan
Quy định về cho thuê tài chính của công ty tài chính tổng hợp
(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 26/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động cho thuê tài chính của công ty tài chính tổng hợp, công ty cho thuê tài chính.
Sửa quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài
(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 23/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2016/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 135/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.
Quy định mới về bao thanh toán của tổ chức tín dụng
(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 20/2024/TT-NHNN quy định về bao thanh toán và dịch vụ khác liên quan đến bao thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Chương trình hành động của Chính phủ xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới
(Chinhphu.vn) - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 9/7/2024 Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
Ngân hàng có quyền tự chủ trong thực hiện nghiệp vụ thư tín dụng
(Chinhphu.vn) - Ngân hàng có quyền tự chủ trong thực hiện nghiệp vụ thư tín dụng và các hoạt động kinh doanh khác liên quan đến thư tín dụng và tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh của mình.
Cách tính lương, phụ cấp, hoạt động phí theo lương cơ sở mới
(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 07/2024/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
Tăng trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc
(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 08/2024/TT-BNV hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc.
Quy định về hoạt động thẻ ngân hàng
(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 18/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng.
Sửa Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện Hiệp định ASEAN – Hàn Quốc
(Chinhphu.vn) - Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2022 – 2027.
Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia đến 2030
(Chinhphu.vn) - Ngày 8/7/2024, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 611/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh