Quyết định số 1117/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022-2025
Quyết định số 1117/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022-2025 Quyết định số 1117/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1117/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19-05-2023
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc ban hành Kế hoạch triển khai sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022-2025
Ngày hiệu lực 19-05-2023
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công báo
Ngày xuất bản
Số, ký hiệu: 1210/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 04/05/2018
Trích yếu: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính Phủ và Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 12/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
1117_qd_ubnd.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh