Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
660/QĐ-UBND 22/03/2023 UBND Tỉnh Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định tổ chức chia Cụm, Khối thi đua; hoạt động và bình xét thi đua các Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được ban hành kèm theo Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa
07/CT-UBND 22/03/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030
06/2023/QĐ-UBND 22/03/2023 UBND Tỉnh Ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân; quy định tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
05/2023/QĐ-UBND 22/03/2023 UBND Tỉnh Ban hành Quy định chính sách khuyến khích việc phân loại riêng chất thải nguy hại trong chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
644/QĐ-UBND 21/03/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường, bảo hiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh