Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
627/HĐND-VP 14/11/2023 Cơ quan khác Về việc đính chính Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
2628/QĐ-UBND 03/11/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
2621/QĐ-UBND 02/11/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
2619/QĐ-UBND 02/11/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức phi chính phủ đối với các hội có phạm vi hoạt động ở cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện (được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền tại Quyết định số 873/QĐ-UBND ngày 18/4/2023)
2607/QĐ-UBND 01/11/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc bổ sung danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023-2027

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh