Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
158/QĐ-UBND 22/01/2010 UBND Tỉnh về việc thành lập Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
105/QĐ-UBND 13/01/2010 UBND Tỉnh Về việc bổ sung nhiệm vụ tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho Trung tâm Giới thiệu việc làm Khánh Hoà và thành lập Phòng Bảo hiểm thất nghiệp thuộc Trung tâm.
103/QĐ-UBND 13/01/2010 UBND Tỉnh về việc bổ sung nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
07/QĐ-UBND 05/01/2010 UBND Tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh
12/NQ-HĐND 30/12/2009 Huyện Diên Khánh về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Trưởng ban Kinh tế xã hội Hội đồng nhân dân huyện Diên Khánh, nhiệm kỳ 2004 - 2011
11/NQ-HĐND 30/12/2009 Huyện Diên Khánh Về miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kinh tế xã hội Hội đồng nhân dân huyện Diên Khánh, nhiệm kỳ 2004 - 2011.
10/NQ-HĐND 30/12/2009 Huyện Diên Khánh Về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Diên Khánh năm 2010
09/NQ-HĐND 30/12/2009 Huyện Diên Khánh Về dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2010.
09/NQ-HĐND 30/12/2009 Huyện Vạn Ninh Về kế hoạch sử dụng đất năm 2010.
08/NQ-HĐND 30/12/2009 Huyện Diên Khánh Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010.
08/NQ-HĐND 30/12/2009 Huyện Vạn Ninh Về việc điều chỉnh và bổ sung dự toán ngân sách năm 2009.
07/NQ-HĐND 30/12/2009 Huyện Diên Khánh Về kế hoạch điều chỉnh danh mục vốn các dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009.
07/NQ-HĐND 30/12/2009 Huyện Vạn Ninh Về việc bổ sung ngân sách chi thường xuyên cho các đơn vị, địa phương 6 tháng cuối năm 2009.
06/NQ-HĐND 30/12/2009 Huyện Diên Khánh Về kế hoạch đầu tư phát triển sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2010.
06/NQ-HĐND 30/12/2009 Huyện Vạn Ninh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh