Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
84/2006/QĐ-UBND 16/10/2006 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế quản lý cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn
83/2006/QĐ-UBND 16/10/2006 UBND Tỉnh Về chế độ, số lượng và mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn
32/2006/CT-UBND 16/10/2006 UBND Tỉnh Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
82/2006/QĐ-UBND 13/10/2006 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
31/CT-UBND 13/10/2006 UBND Tỉnh Về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp
30/CT-UBND 12/10/2006 UBND Tỉnh Về việc tăng cường triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2000 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
81/2006/QĐ-UBND 09/10/2006 UBND Tỉnh Về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng
885/QĐ-UBND 06/10/2006 UBND Tỉnh Về việc thành lập Chi cục Lâm nghiệp
884/QĐ-UBND 06/10/2006 UBND Tỉnh Về việc thành lập Chi cục Thủy lợi
80/2006/QĐ-UBND 06/10/2006 UBND Tỉnh Về việc bổ sung đơn giá bồi thường cây Dó bầu vào Quyết định 50/2006/QĐ-UBND ngày 06/3/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh