Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
1538/UBND 31/03/2006 UBND Tỉnh Về việc : thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phòng, chống dịch cúm gia cầm
17/2006/NQ-HĐND 30/03/2006 HĐND Tỉnh Về chế độ hỗ trợ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp tại địa phương
16/2006/NQ-HĐND 30/03/2006 HĐND Tỉnh Về Chương trình phổ cập bậc Trung học tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 2006 -2010)
15/2006/NQ-HĐND 30/03/2006 HĐND Tỉnh Về Quy hoạch mạng lưới trường học trong hệ thống giáo dục quốc dân đến năm 2010 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
14/2006/NQ-HĐND 30/03/2006 HĐND Tỉnh Về chính sách hỗ trợ nông dân mua máy, thiết bị cơ khí sản xuất trong nước phục vụ sản xuất nông nghiệp
13/2006/NQ-HĐND 30/03/2006 HĐND Tỉnh Quy định chế độ tiền thưởng đơn vị dẫn đầu Khối thi đua của tỉnh và tiền thưởng thi đua Khối Mặt trận tổ quốc, các tổ chức Đoàn thể tỉnh
12/2006/NQ-HĐND 30/03/2006 HĐND Tỉnh Về phương án tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng năm 2006
11/2006/NQ-HĐND 30/03/2006 HĐND Tỉnh Quy định chế độ trợ cấp xã hội thường xuyên cho các đối tượng xã hội.
10/2006/NQ-HĐND 30/03/2006 HĐND Tỉnh Về việc thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh
09/2006/NQ-HĐND 30/03/2006 HĐND Tỉnh Về định mức kinh phí hỗ trợ cho công tác xây dựng, góp ý, thẩm định, thẩm tra, rà soát và kiểm tra, giám sát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
08/2006/NQ-HĐND 30/03/2006 HĐND Tỉnh Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006-2010
07/2006/NQ-HĐND 30/03/2006 HĐND Tỉnh Quy định chế độ trợ cấp xã hội thường xuyên cho đối tượng hết hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động có hoàn cảnh khó khăn.
06/2006/NQ-HĐND 30/03/2006 HĐND Tỉnh Về Chương trình Dạy nghề - Giải quyết việc làm và Giảm nghèo tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2006 - 2010
05/2006/NQ-HĐND 30/03/2006 HĐND Tỉnh Về quy định sử dụng số thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và thu từ bán tang vật, phương tiện tịch thu của Lực lượng Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa.
04/2006/NQ-HĐND 30/03/2006 HĐND Tỉnh Về việc sửa đổi Nghị quyết số 20/2005/NQ-HĐND ngày 21/7/2005 chế độ hỗ trợ cán bộ, công chức và đối tượng không hưởng lương từ ngân sách được cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực và chế độ hỗ trợ nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh