Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
27/2005/NQ-HĐND 29/12/2005 HĐND Tỉnh Về việc phê chuẩn quyết toán toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2004
26/2005/NQ-HĐND 29/12/2005 HĐND Tỉnh Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2006
25/2005/NQ-HĐND 29/12/2005 HĐND Tỉnh Về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2006
24/2005/NQ-HĐND 29/12/2005 HĐND Tỉnh Về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hoà năm 2006
23/2005/NQ-HĐND 29/12/2005 HĐND Tỉnh Về tổng biên chế sự nghiệp địa phương năm 2006
22/2005/NQ-HĐND 29/12/2005 HĐND Tỉnh Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2006

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh