Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
69/NQ-HĐND 23/09/2022 HĐND Tỉnh Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 128/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021, Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 07 tháng 4 năm 2022, Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2022 và Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 22 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2022
68/NQ-HĐND 23/09/2022 HĐND Tỉnh Về danh mục dự án bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
38/NQ-HĐND 26/08/2022 Huyện Vạn Ninh Về kỳ họp thứ 9 (đột xuất), Hội đồng nhân dân huyện Vạn Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
37/NQ-HĐND 26/08/2022 Huyện Vạn Ninh Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 (lần 6) và Kế hoạch đầu tư công năm 2022 (lần 4)
36/NQ-HĐND 26/08/2022 Huyện Vạn Ninh Phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 24 dự án phát sinh từ nguồn vốn Ngân sách tỉnh hỗ trợ và Ngân sách huyện để thực hiện đầu tư các công trình thuộc lĩnh vực giao thông, kênh mương, hệ thống điện chiếu sáng phát sinh mới do nhu cầu, hư hỏng, xuống cấp cần thiết phải đầu tư mới, nâng cấp, sửa chữa trên địa bàn huyện (để bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 (lần 6) và Kế hoạch đầu tư công 2022 (lần 4))
35/NQ-HĐND 26/08/2022 Huyện Vạn Ninh Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường Mầm non Xuân Sơn; hạng mục: xây mới 02 phòng học, nâng mặt bằng, tường rào
34/NQ-HĐND 26/08/2022 Huyện Vạn Ninh Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường Mầm non Vạn Phước; hạng mục: xây mới 02 phòng học (điểm chính Tân Phước Tây)
33/NQ-HĐND 26/08/2022 Huyện Vạn Ninh Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường Mầm non Đại Lãnh; hạng mục: xây mới 02 phòng học (điểm chính)
32/NQ-HĐND 26/08/2022 Huyện Vạn Ninh Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường THCS Hoa Lư: xây mới phòng ngoại ngữ, phòng tin học, 02 phòng bộ môn, phòng đội, phòng Phó Hiệu trưởng, nhà vệ sinh học sinh
31/NQ-HĐND 26/08/2022 Huyện Vạn Ninh Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường Tiểu học Vạn Thắng 3; hạng mục: xây mới 05 phòng học, phòng giáo dục nghệ thuật, phòng tin học, phòng đội, phòng y tế, 80 m tường rào; sửa chữa cửa các phòng học

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh