Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
02/NQ-HĐND 06/01/2023 HĐND Tỉnh Về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
01/NQ-HĐND 06/01/2023 HĐND Tỉnh Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
72/NQ-HĐND 23/12/2022 Huyện Diên Khánh Về kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện Diên Khánh khóa XII
72/NQ-HĐND 23/12/2022 Huyện Vạn Ninh Về kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân huyện Vạn Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
71/NQ-HĐND 23/12/2022 Huyện Vạn Ninh Về kế hoạch đầu tư công năm 2023
71/NQ-HĐND 23/12/2022 Huyện Diên Khánh Về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Diên Khánh
70/NQ-HĐND 23/12/2022 Huyện Diên Khánh Về kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện Diên Khánh 6 tháng cuối năm 2022
70/NQ-HĐND 23/12/2022 Huyện Vạn Ninh Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 (lần 7)
69/NQ-HĐND 23/12/2022 Huyện Vạn Ninh Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hệ thống xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Suối Hàng, xã Vạn Khánh
69/NQ-HĐND 23/12/2022 Huyện Diên Khánh Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh