Xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

18/05/2022 00:00        
Đọc tin

Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 21/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 42/NQ-CP) và Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 23/02/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị (sau đây gọi tắt là Chương trình hành động số 30-CTr/TU), UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 1165/QĐ-UBND triển khai Chương trình hành động của Chính phủ và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, việc ban hành Kế hoạch nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình hành động số 30-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thống nhất chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tỉnh Khánh Hòa về tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương phù hợp với vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia về biển, đảo của Tổ quốc, là trung tâm kết nối vùng, cửa ngõ chính ra Biển Đông của vùng Tây Nguyên và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ.

Mục tiêu đến năm 2030:

Khánh Hòa là thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở phát huy cao độ tiềm năng và lợi thế biển, là đô thị thông minh, bền vững, bản sắc và kết nối quốc tế; là trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế; là một cực tăng trưởng, trung tâm của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước về kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao; là nơi nhân dân có mức sống cao, hiền hòa và hạnh phúc; tổ chức đảng và hệ thống chính trị toong sạch, vững mạnh toàn diện; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc.

Các mức chỉ tiêu trên các lĩnh vực được đề ra cụ thể cho từng giai đoạn mà tỉnh cần phấn đấu để đạt được.

Tầm nhìn đến năm 2045:

Khánh Hòa là đô thị thông minh, bền vững, bản sắc, ngang tầm khu vực Châu Á; là hình mẫu của sự gắn kết giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; là thành phố đáng sống, nơi nhân dân có mức sổng cao, hiền hòa và hạnh phúc; tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc; là một trong những địa phương đi đầu trong bảo vệ môi trường và việc thực hiện phát thải khí nhà kính về mức không.

Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:

1. Thống nhất nhận thức, đổi mới tư duy trong xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

2. Xây dựng và thực hiện tốt công tác lập quy hoạch và quản lý quy hoạch, nhất là quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

3. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kỉnh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, theo hướng đa dạng hóa, gia tăng giá trị và hiệu quả; kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

4. Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hệ thống giao thông vận tải đồng bộ, hiện đại; hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số làm cơ sở để Khánh Hòa phát huy vai trò là trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ chính ra Biển Đông, có vai trò trung tâm kết nối vùng Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ với các các vùng, miền trong cả nước và quốc tế.

5. Phát triển đô thị theo định hướng thông minh, bền vững, bản sắc và kết nối quốc tế.

6. Tăng cường hợp tác, liên kết với các tỉnh trong khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, các tỉnh, thành phố khác trong cả nước và quốc tế.

7. Thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trên cơ sở đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; xây dựng cơ chế, chính sách đầu tư, tài chính và phân cấp quản lý đặc thù, phù hợp.

8. Tập trung phát triển nguồn lực con người và khoa học - công nghệ, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao tạo nền tảng để Khánh Hòa trở thành một trong những trung tâm của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên về giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu. Nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe nhân dân, gắn kết chặt chẽ phát triển kỉnh tế với phát triển văn hóa, đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội; thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo.

9. Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

10. Gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vững chủ quyền quốc gia; bảo đảm anh ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

11. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng gắn với cải cách hành chính, xây dựng bộ máy chính quyền các cấp tinh gọn, năng động, hiệu lực, hiệu quả.

Mời bạn đọc xem toàn văn Quyết địnhtại đây./.

Theo Công báo Khánh Hòa
 
Tin liên quan
Tiếp tục rà soát bổ sung nhu cầu vốn tín dụng
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tiếp tục rà soát bổ sung nhu cầu vốn tín dụng nhằm triển khai cho vay kịp thời đến đối tượng thụ hưởng, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao.
Chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh
Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 4205/KH-UBND hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.
Ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 4263/KH-UBND ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022.
Quản lý, vận hành và khai thác sử dụng Hệ thống GIS Khánh Hòa
Ngày 28/4/2022, UBND tỉnh đã ban hành quy chế quản lý, vận hành và khai thác sử dụng Hệ thống GIS Khánh Hòa tại Quyết định 1145/QĐ-UBND.
Hội thi nghệ thuật quần chúng tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVI năm 2022
Nhằm thiết thực chào mừng Kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022); cũng như tiếp tục đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng ở cơ sở, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân trong tỉnh; ngày 28/4/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 3803/KH-UBND về tổ chức Hội thi nghệ thuật quần chúng tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVI năm 2022.
Triển khai các hoạt động hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Thống nhất một số nội dung trình HĐND tỉnh
Sáng 16-5, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp UBND tỉnh để thông qua một số nội dung trình HĐND tỉnh. Dự họp còn có các ông: Lê Hữu Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Khẩn trương hoàn thiện dự thảo kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
Đây là ý kiến chỉ đạo của ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp với các sở, ngành liên quan về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, diễn ra chiều 12-5.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa và Thể thao
Theo Quyết định số 1108/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và quảng cáo (không bao gồm nội dung quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin)
Chủ nuôi chó, mèo có trách nhiệm đăng ký, khai báo nuôi chó, mèo với chính quyền cấp xã
Chủ nuôi chó, mèo có trách nhiệm đăng ký, khai báo nuôi chó, mèo với chính quyền cấp xã là một trong những nội dung tại Kế hoạch phòng, chống bệnh Dại động vật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2022 - 2030 được ban hành kèm theo Quyết định 1042/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh