Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
2701/QĐ-UBND 09/11/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Khánh Hòa
2700/QĐ-UBND 09/11/2023 UBND Tỉnh Về việc cập nhật Dự án Nhà máy nước Sơn Thạnh tại xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Diên Khánh
2692/QĐ-UBND 09/11/2023 UBND Tỉnh Về việc điều chỉnh quy mô ranh giới Dự án Trạm biến áp 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và đường dây đấu nối tại Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Vạn Ninh
2691/QĐ-UBND 09/11/2023 UBND Tỉnh Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Cam Ranh
2690/QĐ-UBND 09/11/2023 UBND Tỉnh Về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Khánh Hòa năm 2023
2686/QĐ-UBND 09/11/2023 UBND Tỉnh Về việc giao tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp y tế, sự nghiệp văn hóa - thể thao và sự nghiệp khác năm 2023
26/2023/QĐ-UBND 09/11/2023 UBND Tỉnh Ban hành Quy định về quản lý chất thải và chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho hoạt động quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
25/2023/QĐ-UBND 09/11/2023 UBND Tỉnh Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra tỉnh Khánh Hòa
11731/KH-UBND 09/11/2023 UBND Tỉnh Về việc thực hiện Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 05/7/2023 của Chính phủ về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
2679/QĐ-UBND 08/11/2023 UBND Tỉnh Về việc phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Sông Chò 2
2677/QĐ-UBND 08/11/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
2663/QĐ-UBND 07/11/2023 UBND Tỉnh Về việc tổ chức lại Ban Quản lý dự án giao thông nông thôn thành Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông Khánh Hòa
2628/QĐ-UBND 03/11/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
2621/QĐ-UBND 02/11/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
2619/QĐ-UBND 02/11/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức phi chính phủ đối với các hội có phạm vi hoạt động ở cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện (được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền tại Quyết định số 873/QĐ-UBND ngày 18/4/2023)

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh