Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
50/2006/QĐ-UBND 15/06/2006 UBND Tỉnh Ban hành qui định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ
07/CT-UBND 14/06/2006 Thành phố Cam Ranh Về công tác phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai năm 2006
49/2006/QĐ-UBND 13/06/2006 UBND Tỉnh Về việc quy định thực hiện chính sách hỗ trợ nông dân mua máy,thiết bị cơ khí sản xuất trong nước phục vụ sản xuất nông nghiệp
48/2006/QĐ-UBND 13/06/2006 UBND Tỉnh Về việc sử dụng số thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và thu từ bán tang vật, phương tiện tịch thu của Lực lượng Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa
47/2006/QĐ-UBND 13/06/2006 UBND Tỉnh Ban hành Kế hoạch thực hiện bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
46/2006/QĐ-UBND 12/06/2006 UBND Tỉnh Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2006/QĐ-UB ngày 10/3/2006 của UBND tỉnh Khánh Hòa về Quy định phân cấp và ủy quyền quản lý hoạt động Xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
1048/QĐ-UBND 12/06/2006 UBND Tỉnh Về nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ đất với đất và tài sản bị ảnh hưởng bởi hành lang an toàn của Dự án đường dây điện 220KV Tuy Hòa - Nha Trang và nhánh rẽ vào trạm biến áp 110 KV Bình Tân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
45/2006/QĐ-UBND 09/06/2006 UBND Tỉnh Về việc quy định chi trả chế độ hỗ trợ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp tại địa phương
44/2006/QĐ-UBND 08/06/2006 UBND Tỉnh Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang
43/2006/QĐ-UBND 08/06/2006 UBND Tỉnh Về việc sửa đổi Quyết định số 81/2005/QĐ-UBND ngày 29/9/2005 Chế độ hỗ trợ cán bộ, công chức và đối tượng không hưởng lương từ ngân sách được cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực và chế độ hỗ trợ nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn
42/2006/QĐ-UBND 08/06/2006 UBND Tỉnh Về việc quy định chi trả chế độ trợ cấp xã hội thường xuyên cho các đối tượng xã hội
41/2006/QĐ-UBND 08/06/2006 UBND Tỉnh Về việc quy định chi trả chế độ trợ cấp xã hội thường xuyên cho đối tượng hết hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động có hoàn cảnh khó khăn
3007/KH-UBND 08/06/2006 UBND Tỉnh Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2006 – 2010 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
2997/UBND-VX 08/06/2006 UBND Tỉnh Về việc thực hiện Chính sách cứu trợ xã hội đột xuất.
1034/QĐ-UBND 08/06/2006 UBND Tỉnh Về việc phân loại đường, hệ sẽ các đường quy hoạch tại Khu quy hoạch dân cư Khóm 2 phường Cam Thuận, thị xã Cam Ranh theo quy định tại Quyết định 05/2006/QĐ-UB ngày 23/01/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh