Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 746
Lượt truy cập: 27197588

VĂN BẢN KHÁC - ỦY BAN NHÂN DÂN
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
2184/QĐ-UBND 29/07/2021 UBND Tỉnh
Về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Công thương
2172/QĐ-UBND 28/07/2021 UBND Tỉnh
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Vạn Ninh
2143/QĐ-UBND 26/07/2021 UBND Tỉnh
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh/Sở Tư pháp/Tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
2142/QĐ-UBND 26/07/2021 UBND Tỉnh
Phê duyệt Đề án nâng cao giá trị sản xuất và chế biến muối giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
2133/QĐ-UBND 23/07/2021 UBND Tỉnh
Về việc ban hành Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
2132/QĐ-UBND 23/07/2021 UBND Tỉnh
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp
2125/QĐ-UBND 23/07/2021 UBND Tỉnh
Về việc ủy quyền Giám đốc Sở Giao thông vận tải quyết định đầu tư các dự án sửa chữa giao thông, khắc phục bão lũ các tuyến đường giao thông với quy mô lập hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật; các dự án quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường giao thông
2123/QĐ-UBND 23/07/2021 UBND Tỉnh
Về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2941/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 của UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
2110/QĐ-UBND 22/07/2021 UBND Tỉnh
Về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức Ban Dân tộc
2107/QĐ-UBND 22/07/2021 UBND Tỉnh
Về việc công bố thủ tục hành chính liên thông lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
2075/QĐ-UBND 21/07/2021 UBND Tỉnh
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
2074/QĐ-UBND 21/07/2021 UBND Tỉnh
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
2073/QĐ-UBND 21/07/2021 UBND Tỉnh
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực viên chức quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
2072/QĐ-UBND 21/07/2021 UBND Tỉnh
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chức quy định tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
2071/QĐ-UBND 21/07/2021 UBND Tỉnh
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông
2057/QĐ-UBND 20/07/2021 UBND Tỉnh
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính/UBND cấp huyện
2056/QĐ-UBND 20/07/2021 UBND Tỉnh
Về việc thu hồi đất do Công ty TNHH Xăng dầu Hữu Thuận quản lý tại xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013
2050/QĐ-UBND 19/07/2021 UBND Tỉnh
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện

2049/QĐ-UBND 19/07/2021 UBND Tỉnh
Về việc ban hành Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
6562/UBND-KT 16/07/2021 UBND Tỉnh
Về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm