Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 661
Lượt truy cập: 26737575

Thống nhất kế hoạch thực hiện chương trình nông thôn mới năm 2021

11/03/2021

Tin ĐP 25-02.PNGĐây là ý kiến chỉ đạo của ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp với Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Khánh Hòa về kế hoạch thực hiện chương trình nông thôn mới (NTM) năm 2021, diễn ra ngày 5-3.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, ông Đinh Văn Thiệu thống nhất về kế hoạch thực hiện chương trình nông thôn mới năm 2021. Đồng thời đề nghị các địa phương tiếp tục xây dựng, hoàn thiện kế hoạch NTM giai đoạn 2021 - 2025 trong tháng 3-2021, trong đó tập trung xây dựng danh mục đầu tư, nhiệm vụ cụ thể của từng năm, của cả giai đoạn về thực hiện chương trình NTM của cấp huyện và cấp xã. Bên cạnh đó, cần quan tâm hơn nữa đến việc duy trì, nâng cao mức độ đạt chuẩn đối với các xã đã đạt NTM; đẩy mạnh xây dựng các sản phẩm OCOP; chú trọng công tác tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình, bảo đảm an ninh trật tự xã hội… Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung tham mưu UBND tỉnh xây dựng bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021 - 2025; tham mưu cơ chế chính sách hỗ trợ đối với huyện NTM, huyện NTM nâng cao, huyện NTM kiểu mẫu; chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc và các địa phương liên quan để rà soát, tham mưu tỉnh xây dựng cơ chế đặc thù cho các xã miền núi, vừng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn NTM trong giai đoạn này…

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến năm 2020, toàn tỉnh có 49/92 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Dự kiến năm 2020 sẽ có thêm 7 xã NTM và 2 xã NTM nâng cao (do đến nay tỉnh chưa ban hành quyết định công nhận). Theo kế hoạch đăng ký của các địa phương, năm 2021 toàn tỉnh phấn đấu có thêm 5 xã đạt chuẩn NTM gồm: Vạn Khánh (Vạn Ninh); Ninh Xuân, Ninh Lộc (Ninh Hòa); Diên Tân (Diên Khánh); Suối Cát (Cam Lâm) và 4 xã NTM nâng cao gồm: Diên An (Diên Khánh); Cam Thành Bắc, Cam Hải Tây (Cam Lâm), Diên Điền (Diên Khánh).

(Xem bài viết gốc của Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa tại đây)

Theo khanhhoa.gov.vn


Tin mới:


Tin khác:
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm