Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 786
Lượt truy cập: 27161562

Chỉ thị triển khai các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương trong những tháng cuối năm 2020

18/08/2020

Tin TW 13-04-2020.jpgTriển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020. Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp và ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 07/02/2020 về việc tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2020. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh tế - xã hội trên phạm vi cả nước nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng, làm suy giảm nặng nề đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh và hoạt động thu chi ngân sách nhà nước. Để chủ động trong công tác điều hành ngân sách trong tình hình bình thường mới; với quyết tâm phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước đã đề ra, đảm bảo cân đối các nhiệm vụ chi an sinh xã hội theo dự toán, công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch. Ngày 12/8/2020, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về triển khai các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương trong những tháng cuối năm 2020.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố ngoài việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ, Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh, cần tập trung một số nội dung trong những tháng cuối năm như sau:

- Cấp ủy, HĐND, UBND các cấp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị:

Triển khai thực hiện đầy đủ các chỉ đạo điều hành, các giải pháp của Bộ Tài chính tại Công văn số 8299/BTC-NSNN ngày 08/7/2020 về đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2020.

- Đối với cơ quan thuế, hải quan:

Triển khai Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 và Nghị định số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ để thực hiện chính sách miễn, giảm một số nghĩa vụ nộp thuế đối với các doanh nghiệp đủ điều kiện miễn giảm nhằm hỗ trợ một phần cho các doanh nghiệp phục hồi lại hoạt động sản xuất kinh doanh tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Tiếp tục bám sát các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh đang triển khai để quản lý chặt chẽ các nguồn thu liên quan, nhất là các nguồn thu hoạt động khai thác tài nguyên, thu vật liệu xây dựng thông thường dôi dư khi triển khai các dự án theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 4363-CV/VPTU ngày 17/7/2020 của Văn phòng Tỉnh ủy.

Xây dựng kế hoạch quản lý chặt chẽ các nguồn thu phát sinh khi điều chỉnh chỉ giới xây dựng Quốc lộ 1, đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường Mỹ Ca - Vĩnh Cẩm và đường Tỉnh lộ 9, đoạn qua thành phố Cam Ranh liên quan đến hoạt động xây dựng nhà ở, công trình, san lắp và các hoạt động khai thác tận thu đất, đá, cát, sỏi để thi công các tuyến đường. Kịp thời hướng dẫn việc kê khai nộp các khoản thuế, phí... vào ngân sách, nhất là ở các khu vực nâng cấp, mở mới đường giao thông, khu tái định cư.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ và đôn đốc các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện đúng, đủ nghĩa vụ thuế vào NSNN, góp phần bổ sung thêm nguồn lực ngân sách thực hiện các giải pháp ngăn chặn, dập dịch Covid-19, tạo môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp nhanh chóng khôi phục sản xuất kinh doanh. Báo cáo ngay UBND tỉnh các trường hợp còn vướng mắc trong thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan tới đất đai để chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp, đôn đốc, kịp thời nộp vào ngân sách nhà nước.

Tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, đặc biệt là nợ thuế thông thường để bù đắp một phần số thu ngân sách do ảnh hưởng của dịch bệnh; cố gắng không để nợ thuế tăng thêm. Chú trọng công tác thu hồi nợ từ các năm trước chuyển sang, thực hiện ngay các biện pháp cưỡng chế đối với các trường hợp đã đủ điều kiện cưỡng chế. Phấn đấu số nợ thuế đến ngày 31/12/2020 giảm xuống dưới 5% so với số thực thu NSNN năm 2020.

Hàng tháng, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài chính) về tiến độ thu ngân sách trên địa bàn để có chỉ đạo kịp thời trong việc điều hành ngân sách. Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện dự toán năm 2020 báo cáo UBND tỉnh để có phương án cân đối ngân sách phù hợp.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công (bao gồm nguồn vốn ODA, vốn vay từ nguồn Chính phủ về cho vay lại; vốn chuyển nguồn năm 2019 sang năm 2020). Chủ động rà soát đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai và giải ngân vốn cho các dự án; theo dõi sát tiến độ triển khai và giải ngân các dự án đầu tư trên địa bàn, chủ động đề xuất cắt giảm, điều chuyển kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước từ các dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt hơn nhằm sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, kể cả việc điều chuyển vốn giữa các sở, Ủy ban nhân dân cấp dưới, trình cấp có thẩm quyền để thực hiện.

Căn cứ Nghị quyết kỳ họp thứ 11, khóa VI, được HĐND tỉnh thông qua phương án điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2020, tham mưu UBND tỉnh quyết định giữ lại 40% dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản cấp tỉnh để đảm bảo cân đối ngân sách trong những tháng cuối năm.

- Sở Tài nguyên và Môi trường:

Khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gửi Hội đồng thẩm định giá đất để thẩm định và sớm tham mưu UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể để đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tăng tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư.

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh:

Tiếp tục đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và người dân trong hoạt động sản xuất kinh doanh (sớm hoàn thành các thủ tục, tạo điều kiện để doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp, khu du lịch... đang triển khai trên địa bàn). Tập trung quản lý tốt hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, hoạt động khai thác tài nguyên.

Chủ động rà soát và thực hiện tiết kiệm các khoản chi thường xuyên trong dự toán; trong đó tiết kiệm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại của đơn vị và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2020 (đặc biệt là các khoản chi mua sắm), theo hướng dẫn của Sở Tài chính tại Công văn số 2873/STC-TCHCSN ngày 17/7/2020.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Chỉ đạo cơ quan thuế rà soát các lĩnh vực không bị tác động hoặc tác động không đáng kể bởi dịch bệnh Covid-19 như đất đai, tài nguyên, khoáng sản để khai thác các nguồn thu từ lĩnh vực này góp phần bù đắp số giảm thu; triển khai tích cực các biện pháp thu thuế và công tác thu hồi nợ đọng thuế.

Chủ động rà soát đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai và giải ngân vốn cho các dự án giao cho UBND huyện, thị xã, thành phố, trong đó đánh giá cụ thể nguyên nhân giải ngân để có phương án điều hành phù hợp, phấn đấu đến cuối năm 2020 tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư đạt trên 95% so với dự toán. Bên cạnh đó, ban hành chế tài xử lý đối với các chủ đầu tư đã được phân bổ vốn nhưng không triển khai thực hiện.

Chỉ đạo cơ quan tài chính tham mưu điều hành ngân sách địa phương một cách linh hoạt, hiệu quả, trong đó đảm bảo nguồn thực hiện chính sách an sinh xã hội đã ban hành, nhiệm vụ chi cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh theo Nghị định của Chính phủ; không để phát sinh tình trạng chậm, muộn, nợ chính sách trên địa bàn. Trường hợp dự kiến giảm thu ngân sách địa phương so với dự toán được cấp có thẩm quyền giao, chủ động xây dựng phương án điều hành trình Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định, trong đó tiết kiệm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại của đơn vị và tiết kiệm thêm tối thiểu 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2020 (đặc biệt là các khoản chi mua sắm).

Đối với số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh: Chỉ đạo các cơ quan liên quan sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm hiệu quả không sử dụng vào mục đích khác; trường hợp cần chuyển thực hiện nội dung chi khác phải có ý kiến của UBND tỉnh; trường hợp không sử dụng hết hoàn trả ngân sách tỉnh theo quy định.

- Cơ quan tài chính các cấp:

Tham mưu UBND các cấp quản lý chi NSNN theo đúng chế độ quy định, trong phạm vi dự toán hiện có của địa phương đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; rà soát các chế độ, chính sách an sinh xã hội nhất là các khoản chi cho con người để đảm bảo chi đúng đối tượng, đúng thời gian quy định.

Căn cứ Nghị quyết kỳ họp thứ 11, khóa VI, được HĐND tỉnh thông qua phương án điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2020, tham mưu UBND các cấp ban hành các quyết định giữ lại ngân sách cấp mình các nhiệm vụ chi đã bố trí trong dự toán và sử dụng từ các nguồn tài chính hợp pháp để bù hụt thu.

Trên cơ sở tình hình thực hiện dự toán thu NSNN đến ngày 30/10/2020, cơ quan tài chính các cấp phối hợp với cơ quan thuế đánh giá lại khả năng thu, trường hợp tăng thu so với phương án, chủ động tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét hoàn trả các nhiệm vụ chi đã tiết kiệm theo tỷ lệ tương ứng.

Sở Tài chính (cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh) khẩn trương thẩm định kịp thời các hồ sơ đề nghị thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị.

Sở Tài chính thực hiện quản lý chặt chẽ nợ công; thanh toán đầy đủ, đúng hạn các khoản nợ đến hạn thanh toán; kiểm soát tình hình vay nợ của ngân sách địa phương đảm bảo không vượt mức vay được Quốc hội quyết định và Thủ tướng Chính phủ giao.

- Kho bạc Nhà nước:

Kho bạc Nhà nước thực hiện giữ lại tại ngân sách các cấp đối với số kinh phí cắt giảm, tiết kiệm thêm theo Quyết định của cấp có thẩm quyền đối với các cơ quan, đơn vị chi thường xuyên từ nguồn ngân sách nhà nước.

Tăng cường kiểm soát việc giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung; chủ động lập kế hoạch vốn, kế hoạch chi trả, thanh toán đảm bảo đầy đủ, kịp thời yêu cầu nhiệm vụ chi theo phương án điều hành ngân sách hàng quý của cơ quan tài chính cùng cấp; ưu tiên nguồn vốn để thanh toán các khoản chi cho con người (lương, phụ cấp, trợ cấp xã hội,...) và các khoản chi cho công tác an sinh xã hội.

Mời bạn đọc xem toàn văn Chỉ thị số 10/CT-UBND tại đây./.

                                                                                                       congbaokhanhhoa.gov.vn


Tin mới:


Tin khác:
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm