Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1044
Lượt truy cập: 27708675

Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Khu di tích lịch sử - văn hóa Tháp Bà Ponagar và danh lam thắng cảnh Hòn Chồng

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 01/2021/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 14 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí
tham quan Khu di tích lịch sử - văn hóa Tháp Bà Ponagar
và danh lam thắng cảnh Hòn Chồng

image001.gif


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 15


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019  của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 2994/TTr-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 63/BC-HĐND ngày 14 tháng 4 năm 2021 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Khu di tích lịch sử - văn hóa Tháp Bà Ponagar và danh lam thắng cảnh Hòn Chồng như sau:

1. Đối tượng thu phí

Tổ chức, cá nhân tham quan Khu di tích lịch sử - văn hóa Tháp Bà Ponagar và danh lam thắng cảnh Hòn Chồng.

2. Cơ quan thu phí

Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao.

3. Mức thu phí

a) Phí tham quan Khu di tích lịch sử - văn hóa Tháp Bà Ponagar: 10.000 đồng/người/lần.

b) Phí tham quan danh lam thắng cảnh Hòn Chồng:10.000 đồng/người/lần.

4. Đối tượng được miễn thu phí

a) Trẻ em;

b) Các đoàn khách quốc tế, Chính phủ, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến thăm, làm việc tại Khánh Hòa và có nhu cầu tham quan;

c) Cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đang công tác, sinh sống ở huyện đảo Trường Sa;

d) Các đoàn học sinh, sinh viên trong tỉnh do các trường tổ chức tham quan và tìm hiểu về di tích, danh thắng;

đ) Người dân thường xuyên đến Tháp Bà Ponagar cúng lễ theo nhu cầu tín ngưỡng;

e) Người khuyết tật;

g) Người cao tuổi;

h) Người nhiễm chất độc da cam;

i) Công dân thường trú tại Khánh Hòa;

k) Các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa theo Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với các đối tượng quy định tại điểm b, c, d khoản 4 Điều này, khi đến tham quan phải có giấy giới thiệu của cơ quan, đơn vị.

5. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí

a) Phí tham quan Khu di tích lịch sử - văn hóa Tháp Bà Ponagar và danh lam thắng cảnh Hòn Chồng là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước. Cơ quan thu phí được để lại 100% số phí thu để chi hoạt động đơn vị, trong đó sử dụng tối thiểu 30% phí tham quan để phục vụ cho công tác đầu tư, mua sắm tài sản, bảo quản, tu bổ, tôn tạo và phục hồi các di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

b) Các nội dung khác liên quan đến việc kê khai, thu, nộp, quản lý, sử dụng, công khai chế độ thu phí tham quan Khu di tích lịch sử - văn hóa Tháp Bà Ponagar và danh lam thắng cảnh Hòn Chồng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí; Luật Quản lý thuế; Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và các văn bản quy định về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Khu di tích lịch sử - văn hóa Tháp Bà Ponagar và danh lam thắng cảnh Hòn Chồng.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 14 tháng 4 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Trần Mạnh DũngSố ký hiệu: 01/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 14/04/2021
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực: Thuế, Phí và Lệ phí
Số Công Báo: 20
Năm Công Báo: 2021
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm