Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 418
Lượt truy cập: 26753366

Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 08/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc công bố đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm tỉnh Khánh Hòa thuộc Nhiệm vụ “Điều tra, khảo sát thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Khánh Hòa”.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 545/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm
tỉnh Khánh Hòa thuộc Nhiệm vụ "Điều tra, khảo sát thiết lập
hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Khánh Hòa"

image001.gif


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo;

Căn cứ Quyết định số 2495/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố Danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều của vùng ven biển Việt Nam và Hướng dẫn kỹ thuật xác định đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm, đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm vùng ven biển Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1790/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và công bố Danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều vùng ven biển và 10 đảo, cụm đảo lớn của Việt Nam; bản đồ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm và đường ranh giới ngoài cách đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm một khoảng cách 03 hải lý vùng ven biển Việt Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 61/TTr-STNMT ngày 05 tháng 02 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm tại khu vực ven biển tỉnh Khánh Hòa, bao gồm:

1. Đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm tại khu vực ven biển tỉnh Khánh Hòa gồm 1103 điểm có độ cao địa hình trùng với giá trị mực nước triều cao trung bình nhiều năm (có Phụ lục tọa độ và cao độ của 1103 điểm kèm theo).

2. Bản đồ đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm tỉnh Khánh Hòa tỷ lệ 1:10.000 được đo vẽ theo công nghệ ảnh số, Hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 108015’ múi chiếu 30.

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức công bố công khai và quản lý đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm tại khu vực ven biển tỉnh Khánh Hòa theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Cam Ranh, Cam Lâm, Nha Trang, Ninh Hòa, Vạn Ninh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Tấn Tuân

Số ký hiệu: 545/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 08/03/2021
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Số Công Báo: 14
Năm Công Báo: 2021
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm