Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 240
Lượt truy cập: 26752905

Quyết định số 544/QĐ-UBND ngày 08/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc cho phép Công ty Xăng dầu Phú Khánh được gia hạn sử dụng đất tại xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 544/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép Công ty Xăng dầu Phú Khánh
được gia hạn sử dụng đất tại xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;  

Căn cứ Văn bản số 0161/PLXPK-QLKT ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Công ty Xăng dầu Phú Khánh về việc cam kết gia hạn sử dụng đất tại Petrolimex - Cửa hàng 16;

Theo Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Công ty Xăng dầu Phú Khánh và đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 80/TTr-STNMT-CCQLĐĐ ngày 05 tháng 3 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Công ty Xăng dầu Phú Khánh (trụ sở chính tại 10B Nguyễn Thiện Thuật, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) được gia hạn sử dụng đất tại thôn Ninh Ích, xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa theo Quyết định số 3455/QĐ-UB ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh và tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất BU 147657 do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 18 tháng 12 năm 2014 để sử dụng vào mục đích làm cửa hàng xăng dầu (đất thương mại dịch vụ), cụ thể như sau:

- Diện tích đất: 1.947,9 m2 (trong đó có 629,5 m2 thuộc quy hoạch giao thông).

- Vị trí, ranh giới khu đất xin gia hạn được xác định theo sơ đồ khu đất tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất BU 147657 do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 18 tháng 12 năm 2014.

- Thời hạn sử dụng đất: Đến hết ngày 17 tháng 02 năm 2022.

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

- Hạn chế về quyền sử dụng đất: Công ty Xăng dầu Phú Khánh sử dụng đất đúng mục đích đã được cho thuê, khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện quy hoạch, Công ty tự di dời tài sản trên đất, bàn giao mặt bằng và không được yêu cầu Nhà nước bồi thường, hỗ trợ.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, các cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Thông báo cho người sử dụng đất nộp tiền thuê đất và phí, lệ phí theo quy định của pháp luật hiện hành;

b) Ký hợp đồng thuê tổ chức tư vấn và tổ chức tư vấn thực hiện việc xác định giá đất phát hành chứng thư thẩm định giá không quá 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định (đối với trường hợp giá trị khu đất từ 30 tỷ đồng trở lên);

c) Chuyển thông tin cho Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định cho thuê đất (đối với trường hợp giá trị khu đất dưới 30 tỷ đồng);

d) Ký hợp đồng thuê đất đối với Công ty Xăng dầu Phú Khánh sau khi nhận được Thông báo đơn giá thuê đất;

đ) Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

2. Hội đồng thẩm định giá thực hiện thẩm định chứng thư thẩm định giá và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả (đối với trường hợp giá trị khu đất từ 30 tỷ đồng trở lên) không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Chứng thư thẩm định giá.

3. Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong xác định và ban hành thông báo nghĩa vụ tiền thuê đất trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định phê duyệt giá đất (đối với trường hợp giá trị khu đất từ 30 tỷ đồng trở lên), kể từ ngày nhận được thông tin (đối với trường hợp giá trị khu đất dưới 30 tỷ đồng).

4. Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa có trách nhiệm tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ sau:

Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ninh An có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc người sử dụng đất chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cho thuê tại Điều 1 Quyết định này. Trường hợp vượt quá thẩm quyền thì kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã xử lý theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Trung tâm Công báo tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính Kế hoạch và Đầu tư; Cục Thuế tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa; Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Ninh Hòa; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ninh An; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa, Giám đốc Công ty Xăng dầu Phú Khánh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Lê Hữu Hoàng

Số ký hiệu: 544/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 08/03/2021
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Số Công Báo: 14
Năm Công Báo: 2021
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm