Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 623
Lượt truy cập: 26737349

Quyết định số 3544/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc thu hồi khu vực mặt biển do Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa thuê sử dụng, giao cho Ủy ban nhân dân phường Lộc Thọ để quản lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 3544/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi khu vực mặt biển do Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa
thuê sử dụng, giao cho Ủy ban nhân dân phường Lộc Thọ để quản lý

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 3394/STNMT-CCQLĐĐ.NV ngày 19 tháng 8 năm 2020 và Văn bản số 5223/STNMT-CCQLĐĐ.NV ngày 03 tháng 12 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Thu hồi 10.000 m2 mặt nước biển tại khu vực Bãi Dương (trước đây là vùng Hải Dương), đường Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sovico Khánh Hòa (địa chỉ trụ sở chính tại tầng 3, 18 Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) thuê sử dụng.

Lý do thu hồi: Khu vực mặt biển được Nhà nước cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sovico Khánh Hòa tự nguyện trả lại cho Nhà nước.

Vị trí, ranh giới khu vực mặt nước biển thu hồi được xác định theo sơ đồ thửa đất của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 275419, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: T-014/2005 ngày 07 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

2. Giao 10.000 m2 mặt nước biển đã thu hồi tại khoản 1 Điều này cho Ủy ban nhân dân phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa quản lý để làm bãi tắm công cộng.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, các cơ quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Lộc Thọ có trách nhiệm giao Quyết định này cho Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sovico Khánh Hòa; trường hợp Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sovico Khánh Hòa không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản; niêm yết Quyết định này tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường Lộc Thọ, tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư nơi có khu vực mặt nước biển bị thu hồi.

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Nha Trang phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Lộc Thọ xác định cụ thể mốc giới và thu hồi, bàn giao khu vực mặt nước biển trên thực địa, hoàn thành trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định này và báo cáo kết quả thực hiện cho Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo định kỳ cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định của pháp luật về đất đai.

4. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sovico Khánh Hòa

a) Bàn giao khu vực mặt nước biển trống cho Ủy ban nhân dân phường Lộc Thọ để quản lý trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định này.

b) Liên hệ làm việc với Cục Thuế tỉnh để thực hiện việc kê khai nộp tiền thuê mặt nước biển theo quy định và phải nộp tiền thuê mặt nước biển đến ngày ký Quyết định này.

5. Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thu tiền thuê mặt nước biển đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sovico Khánh Hòa đến ngày ký Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Văn hóa và Thể thao, Du lịch; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa; Giám đốc Trung tâm Công báo tỉnh Khánh Hòa; Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Nha Trang; Chi Cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Nha Trang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Lộc Thọ; Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sovico Khánh Hòa và Thủ trưởng các ngành, các cơ quan, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Lê Hữu Hoàng

Số ký hiệu: 3544/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 29/12/2020
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Số Công Báo: 03+04
Năm Công Báo: 2021
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm