Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 638
Lượt truy cập: 26737489

Quyết định số 3469/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc bổ sung danh mục, tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các Trạm y tế xã để phục vụ triển khai Đề án y tế cơ sở thuộc Dự án HPET.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 3469/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung danh mục, tiêu chuẩn, định mức máy móc,
thiết bị chuyên dùng trang bị cho các Trạm Y tế xã để phục vụ
triển khai đề án y tế cơ sơ thuộc Dự án HPET

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Quyết định số 4389/QĐ-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Danh mục trang thiết bị cho Trạm y tế xã mô hình điểm phục vụ triển khai Đề án y tế cơ sở theo Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế;

Căn cứ Thông báo số 69/TB-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc kết luận phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 12 năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 3305/TTr-SYT ngày 13 tháng 8 năm 2020 và của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 5200/TTr-STC ngày 17 tháng 12 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung danh mục, tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho 40 Trạm y tế xã để phục vụ triển khai Đề án y tế cơ sở  thuộc dự án HPET (chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Lê Hữu HoàngSố ký hiệu: 3469/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 24/12/2020
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Y tế
Số Công Báo: 03+04
Năm Công Báo: 2021
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm