Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 711
Lượt truy cập: 27887842

Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 17/2020/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn,
khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến
trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

image001.gif


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 13


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chăn nuôi ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi;

Xét Tờ trình số 12389/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa; Báo cáo thẩm tra số 155/BC-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

2. Đối tượng áp dụng

Tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động chăn nuôi; trừ nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường.

Điều 2. Quy định khu vực không được phép chăn nuôi

1. Khu vực các phường của thành phố Nha Trang, Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa; các thị trấn Vạn Giã (huyện Vạn Ninh), Diên Khánh (huyện Diên Khánh) và Cam Đức (huyện Cam Lâm).

2. Khu dân cư nằm trong khu quy hoạch trung tâm của các xã trên địa bàn tỉnh; khu quy hoạch trung tâm của thị trấn Khánh Vĩnh (huyện Khánh Vĩnh) và thị trấn Tô Hạp (huyện Khánh Sơn); các khu quy hoạch không phù hợp là đất chăn nuôi đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

3. Cơ sở chăn nuôi xây dựng và hoạt động trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành thuộc khu vực không được phép chăn nuôi quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, phải ngừng hoạt động hoặc di dời đến địa điểm chăn nuôi phù hợp trước ngày 01 tháng 01 năm 2025. Trong thời gian chưa ngừng hoạt động hoặc chưa di dời đến địa điểm phù hợp, phải thực hiện các quy định sau:

a) Không được đầu tư xây dựng để cơi nới, mở rộng quy mô chăn nuôi.

b) Tuân thủ quy định về điều kiện chăn nuôi, quản lý động vật nuôi theo quy định pháp luật.

Điều 3. Quy định vùng nuôi chim yến

1. Vùng nuôi chim yến là vùng nằm ngoài khu vực không được phép chăn nuôi theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 2 Nghị quyết này.

2. Trường hợp nhà yến đã hoạt động trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết này thì được tiếp tục hoạt động nhưng phải thực hiện các quy định sau:

a) Giữ nguyên hiện trạng, không được cơi nới; không được sử dụng loa phóng phát âm thanh, đồng thời phải đáp ứng các quy định khác tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ.

b) Tuân thủ các quy định của Nhà nước về quản lý nuôi chim yến.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2020, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021./.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Trần Mạnh Dũng

Số ký hiệu: 17/2020/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 08/12/2020
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Số Công Báo: 03+04
Năm Công Báo: 2021
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm