Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 760
Lượt truy cập: 27887946

Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em đang nuôi dưỡng tại Làng Trẻ em SOS Nha Trang.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 15/2020/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 07 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em đang nuôi dưỡng
tại Làng Trẻ em SOS Nha Trang

image001.gif


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 13


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Trẻ em ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ kết quả thẩm định của Bộ Tài chính tại Văn bản số 3652/BTC-NSNN ngày 30 tháng 3 năm 2020 về việc góp ý xây dựng nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về mức hỗ trợ thêm tiền ăn đối với các đối tượng trẻ em mồ côi đang nuôi dưỡng tại Làng Trẻ SOS Nha Trang và của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 1261/LĐTBXH-BTXH ngày 10 tháng 4 năm 2020 về việc hỗ trợ thêm tiền ăn cho đối tượng trẻ em đang nuôi dưỡng tại Làng Trẻ em SOS Nha Trang;

Xét Tờ trình số 12470/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 123/BC-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; tiếp thu, giải trình của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 255/BC-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2020 và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em đang nuôi dưỡng tại Làng Trẻ em SOS Nha Trang như sau:

1. Đối tượng được hỗ trợ: Trẻ em đang nuôi dưỡng tại Làng Trẻ em SOS Nha Trang.

2. Mức hỗ trợ: Bằng mức chênh lệch tiền ăn của trẻ em tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa so với mức tiền ăn của trẻ em đang nuôi dưỡng tại Làng Trẻ em SOS Nha Trang.

3. Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn ngân sách địa phương bố trí trong dự toán chi hàng năm cho Làng Trẻ em SOS Nha Trang.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021./.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Trần Mạnh Dũng

Số ký hiệu: 15/2020/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 07/12/2020
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính
Số Công Báo: 03+04
Năm Công Báo: 2021
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm