Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 878
Lượt truy cập: 27162011

Công văn số 10070/UBND-TH ngày 24/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc đính chính Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 15/9/2020.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 2849/QĐ-UBND

Về việc đính chính Quyết định số

20/2020/QĐ-UBND ngày 15/9/2020


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 20 tháng 10 năm 2020
Kính gửi:

- Sở Nội vụ;

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

 

Ngày 15 tháng 9 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Do sơ sót kỹ thuật trong khâu đánh máy, tại phần căn cứ cuối cùng của Quyết định viết là “...Tờ trình số 34/TTr-SNV...”.

Nay xin được đính chính lại là: “Tờ trình số 1934/TTr-SNV...”.

Các nội dung khác của Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2020 không thay đổi./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Tấn TuânSố ký hiệu: 10070/UBND-TH
Ngày ban hành: 24/09/2020
Loại văn bản: Văn bản khác
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công Báo: 42+43
Năm Công Báo: 2020
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm