Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 778
Lượt truy cập: 27888205

Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 29/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với Thôn đội trưởng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 07/2020/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 9 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với Thôn đội trưởng
trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

image001.gif


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 12


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ;

Xét Tờ trình số 9978/TTr-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 89/BC-HĐND ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; tiếp thu, giải trình của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 189/BC-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2020 và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với Thôn đội trưởng như sau:

Thôn đội trưởng được hưởng mức phụ cấp hàng tháng là 745.000 đồng.

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện

Ngân sách địa phương chi trả theo phân cấp hiện hành.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng đối với Thôn đội trưởng trong trường hợp Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở hoặc mức tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP.

3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 12 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 9 năm 2020./.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Lê Xuân Thân

Số ký hiệu: 07/2020/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 29/09/2020
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính
Số Công Báo: 42+43
Năm Công Báo: 2020
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm