Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1935
Lượt truy cập: 26740698

Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 07/2019/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi
trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

image001.gif


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 9


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Người cao tuổi ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi;

Xét Tờ trình số 11621/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 59/BC-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2019 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến tiếp thu, giải trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về báo cáo thẩm tra (Văn bản số 219/BC-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2019) và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

2. Đối tượng áp dụng

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện chính sách và tổ chức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Người cao tuổi là công dân Việt Nam ở tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi cư trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi

1. Mức quà tặng cho người cao tuổi thọ 100 tuổi và thọ 90 tuổi.

- Mức quà tặng cho người cao tuổi thọ 100 tuổi gồm 5 mét vải lụa và 1.000.000 đồng tiền mặt.

- Mức quà tặng cho người cao tuổi thọ 90 tuổi gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng và 700.000 đồng tiền mặt.

2. Mức quà tặng cho người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95 tuổi và trên 100 tuổi gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng và 300.000 đồng tiền mặt.

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện

- Kinh phí tặng quà người cao tuổi thọ 100 tuổi và 90 tuổi bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định hiện hành.

- Kinh phí tặng quà người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95 tuổi và trên 100 tuổi bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2019, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./.

 

CHỦ TỊCH

Nguyễn Tấn Tuân

Số ký hiệu: 07/2019/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 10/12/2019
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực: Lao động - TBXH
Số Công Báo: 07+08
Năm Công Báo: 2020
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm