Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
06/2022/NQ-HĐND 19/07/2022 HĐND Tỉnh Về việc quy định một số nội dung và mức chi hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
05/2022/NQ-HĐND 30/06/2022 HĐND Tỉnh Về việc quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025
04/2022/NQ-HĐND 30/06/2022 HĐND Tỉnh Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
03/2022/NQ-HĐND 07/04/2022 HĐND Tỉnh Về chính sách hỗ trợ chuyển đổi cây trồng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
02/2022/NQ-HĐND 07/04/2022 HĐND Tỉnh Về việc quy định mức chi giải thưởng Giải Báo chí Khánh Hòa
01/2022/NQ-HĐND 07/04/2022 HĐND Tỉnh Về việc quy định số lượng, mức phụ cấp đối với Công an xã bán chuyên trách tiếp tục được sử dụng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
22/2021/NQ-HĐND 10/12/2021 HĐND Tỉnh Quy định chi tiết một số mức hỗ trợ tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP, ngày 08/9/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
21/2021/NQ-HĐND 10/12/2021 HĐND Tỉnh Quy định một số nội dung về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao thành tích cao, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Khánh Hòa.
21/2021/NQ-HĐND 10/12/2021 HĐND Tỉnh Quy định một số nội dung về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao thành tích cao, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Khánh Hòa.
20/2021/NQ-HĐND 10/12/2021 HĐND Tỉnh Về chế độ hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em bị bệnh tim trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh