Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
16/2021/NQ-HĐND 10/12/2021 HĐND Tỉnh Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thường xuyên giữa các cấp ngân sách ở địa phương trong thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025.
15/2021/NQ-HĐND 10/12/2021 HĐND Tỉnh Về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022.
14/2021/NQ-HĐND 19/10/2021 HĐND Tỉnh Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
13/2021/NQ-HĐND 19/10/2021 HĐND Tỉnh Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
12/2021/NQ-HĐND 19/10/2021 HĐND Tỉnh Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch, lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
11/2021/NQ-HĐND 19/10/2021 HĐND Tỉnh Về chính sách cấp bù lãi suất đối với các dự án đầu tư vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa, giai đoạn 2021-2025
10/2021/NQ-HĐND 19/10/2021 HĐND Tỉnh Về việc quy định nội dung chi, mức chi cho các hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
09/2021/NQ-HĐND 19/10/2021 HĐND Tỉnh Về việc quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
08/2021/NQ-HĐND 19/10/2021 HĐND Tỉnh Quy định về phân cấp khai thác, xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
07/2021/NQ-HĐND 28/07/2021 HĐND Tỉnh Về chế độ hỗ trợ kinh phí mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh