Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
2256/QĐ-UBND 21-09-2023 UBND Tỉnh Về việc ủy quyền cho Sở Ngoại vụ trao đổi thông tin trực tiếp với cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam
2251/QĐ-UBND 21-09-2023 UBND Tỉnh Phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Khánh Sơn
2250/QĐ-UBND 21-09-2023 UBND Tỉnh Phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Vạn Ninh
2243/QĐ-UBND 21-09-2023 UBND Tỉnh Phê duyệt Đề án tự chủ của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa
2242/QĐ-UBND 21-09-2023 UBND Tỉnh Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa
9403/KH-UBND 18-09-2023 UBND Tỉnh Về việc thực hiện Chương trình hành động số 57-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
2201/QĐ-UBND 18-09-2023 UBND Tỉnh Về việc thu hồi quyết định ủy quyền cho Sở Nội vụ ký gửi Bộ Nội vụ báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
9225/KH-UBND 13-09-2023 UBND Tỉnh Về việc triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
2156/QĐ-UBND 13-09-2023 UBND Tỉnh Về việc ủy quyền phê duyệt phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh đối với các hộ tiểu thương còn lại trong chợ Đầm Tròn di dời vào chợ Đầm mới
2154/QĐ-UBND 13-09-2023 UBND Tỉnh Về việc cho phép Công ty Xăng dầu Phú Khánh được gia hạn sử dụng đất để làm Cửa hàng xăng dầu số 12 tại 114 đường Lạc Long Quân, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh