Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
84/NQ-HĐND 12/07/2023 Thành phố Nha Trang Về giám sát chuyên đề giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
83/NQ-HĐND 12/07/2023 Thành phố Nha Trang Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2024
82/NQ-HĐND 12/07/2023 Thành phố Nha Trang Về việc bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025
81/NQ-HĐND 12/07/2023 Thành phố Nha Trang Về chủ trương đầu tư công trình trang bị phòng họp không giấy tờ phục vụ HĐND và UBND thành phố
80/NQ-HĐND 12/07/2023 Thành phố Nha Trang Về việc công nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
79/NQ-HĐND 12/07/2023 Thành phố Nha Trang Về việc công nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
78/NQ-HĐND 12/07/2023 Thành phố Nha Trang Về việc công nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
77/NQ-HĐND 12/07/2023 Thành phố Nha Trang Về việc công nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
76/NQ-HĐND 12/07/2023 Thành phố Nha Trang Về bổ sung Quỹ hỗ trợ nông dân thành phố năm 2023
75/NQ-HĐND 12/07/2023 Thành phố Nha Trang Về tiếp tục ủy thác cho vay đối tượng hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh