Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
14/NQ-HĐND 29/12/2008 Huyện Khánh Vĩnh Về mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2009
13/NQ-HĐND 29/12/2008 Huyện Khánh Vĩnh Về việc phê duyệt Kế hoạch phân bổ vốn phân cấp đầu tư xây dựng cơ bản tập trung năm 2009
29/NQ-HĐND 26/12/2008 Thị xã Ninh Hòa Về bổ sung Hội thẩm nhân dân huyện Ninh Hòa nhiệm kỳ 2004 - 2011
28/NQ-HĐND 26/12/2008 Thị xã Ninh Hòa Miễn nhiệm Hội thẩm nhân dân huyện Ninh Hòa
27/NQ-HĐND 26/12/2008 Thị xã Ninh Hòa Về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009
25/NQ-HĐND 26/12/2008 Thị xã Ninh Hòa Về đánh giá tình hình thực hiện dự toán chi đầu tự xây dựng cơ bản năm 2008 và Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009
24/NQ-HĐND 26/12/2008 Thị xã Ninh Hòa Đánh giá tình hình thu, chi ngân sách năm 2008 và dự toán ngân sách nhà nước huyện Ninh Hòa năm 2009
23/NQ-HĐND 26/12/2008 Thị xã Ninh Hòa Về tình hình kinh tế - xã hội năm 2008 và phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009
14/NQ-HĐND 26/12/2008 Thành phố Nha Trang Về việc bầu cử bổ sung thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Nha Trang khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009.
13/NQ-HĐND 26/12/2008 Thành phố Nha Trang Về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Nha Trang khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh