Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
23/NQ-HĐND 09/12/2008 HĐND Tỉnh Về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2007
22/NQ-HĐND 09/12/2008 HĐND Tỉnh Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2009
21/NQ-HĐND 09/12/2008 HĐND Tỉnh Về việc huy động vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh
20/NQ-HĐND 09/12/2008 HĐND Tỉnh Về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2009
19/NQ-HĐND 09/12/2008 HĐND Tỉnh Về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hoà năm 2009
18/NQ-HĐND 09/12/2008 HĐND Tỉnh Về chương trình xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2009
17/NQ-HĐND 09/12/2008 HĐND Tỉnh Về việc sửa đổi Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 20/12/2007 về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2006
16/NQ-HĐND 09/12/2008 HĐND Tỉnh Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 20/12/2007 và Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 22/7/2008 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2008
15/NQ-HĐND 09/12/2008 HĐND Tỉnh Về việc thông qua đề án nâng cấp đô thị thành phố Nha Trang lên đô thị loại 1 thuộc tỉnh Khánh Hòa
14/NQ-HĐND 09/12/2008 HĐND Tỉnh Về tổng biên chế sự nghiệp tỉnh Khánh Hòa năm 2009

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh