Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1283
Lượt truy cập: 18650288

VĂN BẢN KHÁC - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
10/NQ-HĐND 11/05/2018 HĐND Tỉnh
Về Quy hoạch phát triển ngành thủy sản tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035
09/NQ-HĐND 11/05/2018 HĐND Tỉnh
Về Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
08/NQ-HĐND 11/05/2018 HĐND Tỉnh
Về Quy hoạch các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025
07/NQ-HĐND 11/05/2018 HĐND Tỉnh
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Quyết số 05/NQ-HĐND ngày 29/6/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua dự án Quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục và đào tạo tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2012-2020 và tầm nhìn đến năm 2025
06/NQ-HĐND 11/05/2018 HĐND Tỉnh
Về việc quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Khánh Hòa năm 2018
05/NQ-HĐND 11/05/2018 HĐND Tỉnh
Về việc thông qua danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác bổ sung trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
04/NQ-HĐND 11/05/2018 HĐND Tỉnh
Về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất bổ sung để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
03/NQ-HĐND 11/05/2018 HĐND Tỉnh
Về việc công nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
02/NQ-HĐND 11/05/2018 HĐND Tỉnh
Về việc công nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
01/NQ-HĐND 11/05/2018 HĐND Tỉnh
Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
36/NQ-HĐND 28/12/2017 Huyện Vạn Ninh
Về việc sửa đổi, bổ sung Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện Vạn Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
35/NQ-HĐND 28/12/2017 Huyện Vạn Ninh
Về kết quả giám sát công tác triển khai thực hiện Đề án xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện
34/NQ-HĐND 28/12/2017 Huyện Vạn Ninh
Về bổ sung Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2018
33/NQ-HĐND 28/12/2017 Huyện Vạn Ninh
Về thành lập Đoàn Giám sát về công tác triển khai thực hiện việc phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Vạn Ninh từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017
32/NQ-HĐND 28/12/2017 Huyện Vạn Ninh
Về việc công nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Vạn Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
31/NQ-HĐND 28/12/2017 Huyện Vạn Ninh
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
30/NQ-HĐND 28/12/2017 Huyện Vạn Ninh
Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2018
29/NQ-HĐND 28/12/2017 Huyện Vạn Ninh
Về bổ sung dự toán chi thường xuyên cho các đơn vị, địa phương 06 tháng cuối năm 2017
28/NQ-HĐND 28/12/2017 Huyện Vạn Ninh
Về kế hoạch đầu tư phát triển sử dụng vốn Nhà nước năm 2018
27/NQ-HĐND 28/12/2017 Huyện Vạn Ninh
Về kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm