Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 739
Lượt truy cập: 20711596

Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số 11/2017/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 07 tháng 7 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra
đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

image001.gif

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

KHÓA VI - KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 327/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số 5306/TTr-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 44/BC-HĐND ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định về mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa như sau:

1. Đối tượng áp dụng: Các cơ quan thanh tra nhà nước theo quy định tại Khoản 1, Điều 4 Luật Thanh tra số 56/2010/QH12, bao gồm:

Thanh tra tỉnh;

Thanh tra sở;

Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

2. Mức trích

a) Đối với cơ quan Thanh tra tỉnh:

- Đối với tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đến 10 tỷ đồng/năm được trích 30%;

- Đối với tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước từ trên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng/năm được trích thêm 20%;

- Đối với tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước từ trên 20 tỷ đồng/năm được trích thêm 10%.

 b) Đối với cơ quan thanh tra thuộc sở, thanh tra các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh:

- Đối với tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đến 02 tỷ đồng/năm được trích 30%;

- Đối với tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước từ trên 02 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng/năm được trích thêm 20%;

- Đối với tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước từ trên 03 tỷ đồng/năm được trích thêm 10%.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2017./.

 

CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Tấn Tuân

 

 Số ký hiệu: 11/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 07/07/2017
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính
Số Công Báo: 29+30
Năm Công Báo: 2017
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm