Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 619
Lượt truy cập: 20711243

Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định định mức phân bổ kinh phí xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số 08/2017/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 07 tháng 7 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc quy định định mức phân bổ kinh phí xây dựng
và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

image001.gif

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

KHÓA VI - KỲ HỌP THỨ 4

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật;

Xét Tờ trình số 5314/TTr-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 43/BC-HĐND ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định định mức phân bổ kinh phí xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định định mức phân bổ ngân sách chi xây dựng và hoàn thiện các loại văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan, đơn vị, bao gồm các văn bản sau:

 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp là văn bản quy phạm pháp luật.

 Quyết định của Ủy ban nhân dân các cấp là văn bản quy phạm pháp luật.

2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan, đơn vị được phân công xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật.

3. Định mức phân bổ kinh phí xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật

a) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân và Quyết định của Ủy ban nhân dân được ban hành mới hoặc thay thế:

- Cấp tỉnh: 10 triệu đồng/văn bản;

- Cấp huyện: 08 triệu đồng/văn bản;

- Cấp xã: 06 triệu đồng/văn bản.

b) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân và Quyết định của Ủy ban nhân dân được sửa đổi, bổ sung:

- Cấp tỉnh: 08 triệu đồng/văn bản;

- Cấp huyện: 6,5 triệu đồng/văn bản;

- Cấp xã: 05 triệu đồng/văn bản.

4. Nguồn kinh phí thực hiện

- Bố trí sử dụng trong dự toán ngân sách hàng năm của các cơ quan, đơn vị;

- Ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý, ngân sách cấp nào cấp đó chi.

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2017./.

 

CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Tấn TuânSố ký hiệu: 08/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 07/07/2017
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công Báo: 27+28
Năm Công Báo: 2017
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm