Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 3790
Lượt truy cập: 20500810

Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 06/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định mức chi hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số 05/2017/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 7 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

Quy định mức chi hoạt động giám sát, phản biện xã hội
của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Tổ chức chính trị - xã hội
các cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

image001.gif

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

KHÓA VI - KỲ HỌP THỨ 4

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 337/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội;

Xét Tờ trình số 5309/TTr-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 28/BC-HĐND ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức chi hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa như sau:

1. Đối tượng áp dụng

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

2. Mức chi hoạt động giám sát, phản biện xã hội

a) Đối với hội nghị đối thoại, tọa đàm, hội thảo:

- Chủ trì cuộc họp:

+ Cấp tỉnh:                                                   150.000 đồng/người/cuộc họp.

+ Cấp huyện:                                               100.000 đồng/người/cuộc họp.

+ Cấp xã:                                                       50.000 đồng/người/cuộc họp.

- Thành viên tham dự cuộc họp:

+ Cấp tỉnh:                                                   100.000 đồng/người/cuộc họp.

+ Cấp huyện:                                                 70.000 đồng/người/cuộc họp.

+ Cấp xã:                                                       30.000 đồng/người/cuộc họp.

- Chi báo cáo tham luận theo đơn đặt hàng:

+ Cấp tỉnh:                                                                500.000 đồng/bài viết.

+ Cấp huyện:                                                            350.000 đồng/bài viết.

+ Cấp xã:                                                                  150.000 đồng/bài viết.

b) Chi thuê chuyên gia thẩm định, chuyên gia tư vấn độc lập:

Trường hợp thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội có nội dung phức tạp, thuộc lĩnh vực chuyên môn sâu, cần lấy ý kiến tư vấn, phản biện của các chuyên gia độc lập, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội khác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa quyết định việc thuê chuyên gia thẩm định, chuyên gia tư vấn độc lập nhưng phải có hợp đồng công việc, có sản phẩm chất lượng được Thủ trưởng đơn vị phê duyệt, số lượng chuyên gia do cơ quan chủ trì quyết định, nhưng tối đa không quá 05 chuyên gia cho nội dung cần thẩm định hoặc tư vấn trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Mức chi:

+ Cấp tỉnh:            1.000.000 đồng/báo cáo kết quả thẩm định hoặc tư vấn.

+ Cấp huyện:            700.000 đồng/báo cáo kết quả thẩm định hoặc tư vấn.

+ Cấp xã:                  300.000 đồng/báo cáo kết quả thẩm định hoặc tư vấn.

c) Chi bồi dưỡng thành viên tham gia đoàn giám sát, phản biện xã hội ngoài chế độ thanh toán công tác phí:

- Thành viên chính thức của đoàn giám sát:

+ Cấp tỉnh:                                                          100.000 đồng/người/ngày.

+ Cấp huyện:                                                        70.000 đồng/người/ngày.

+ Cấp xã:                                                              30.000 đồng/người/ngày.

- Thành viên khác:

+ Cấp tỉnh:                                                            70.000 đồng/người/ngày.

+ Cấp huyện:                                                        50.000 đồng/người/ngày.

+ Cấp xã:                                                              20.000 đồng/người/ngày.

d) Chi xây dựng báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội:

- Cấp tỉnh:                                        1.000.000 đồng/báo cáo hoặc văn bản.

- Cấp huyện:                                       700.000 đồng/báo cáo hoặc văn bản.

- Cấp xã:                                             300.000 đồng/báo cáo hoặc văn bản.

e) Các nội dung khác liên quan đến hoạt động giám sát, phản biện xã hội, căn cứ tình hình thực tế triển khai công việc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết định việc chi tiêu cho các nội dung công việc thực tế phát sinh, đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả trong phạm vi dự toán chi ngân sách đã được cấp có thẩm quyền giao.

3. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách nhà nước theo phân cấp; ngân sách cấp nào cấp đó chi.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 06 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2017./.

 

CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Tấn Tuân

 Số ký hiệu: 05/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 06/07/2017
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công Báo: 27+28
Năm Công Báo: 2017
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa