Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 3902
Lượt truy cập: 20501172

Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 06/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định về định mức kinh phí hỗ trợ tổ chức, thực hiện lập kế hoạch đầu tư cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số 03/2017/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 7 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc quy định về định mức kinh phí hỗ trợ tổ chức,
thực hiện lập kế hoạch đầu tư cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

image001.gif

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

KHÓA VI - KỲ HỌP THỨ 4

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 01/2017/TT-BKHĐT ngày 14 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

Xét Tờ trình số 5305/TTr-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 38/BC-HĐND ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định về định mức kinh phí hỗ trợ tổ chức, thực hiện lập kế hoạch đầu tư cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa như sau:

1. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc tổ chức, thực hiện lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trung hạn và hàng năm.

2. Nội dung và mức chi

a) Hỗ trợ Tổ kế hoạch thôn lập danh mục dự án đầu tư của thôn:

- Chi cho công tác xây dựng danh mục đầu tư của thôn: 250.000 đồng;

- Chi nước uống cuộc họp kế hoạch của thôn: 100.000 đồng/cuộc họp.

b) Hỗ trợ Ban Quản lý cấp xã lập kế hoạch đầu tư cấp xã:

- Chi cho công tác dự thảo kế hoạch: 390.000 đồng;

- Chi họp thông qua dự thảo kế hoạch: 60.000 đồng/người;

- Hoàn thiện kế hoạch đầu tư cấp xã: 120.000 đồng.

3. Nguồn kinh phí thực hiện

Kinh phí tổ chức, thực hiện lập kế hoạch đầu tư cấp xã sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế được phân cấp cho cấp xã hàng năm và kinh phí sự nghiệp của các chương trình mục tiêu quốc gia được giao cho cấp xã quản lý theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 06 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2017./.

 

CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Tấn Tuân

 Số ký hiệu: 03/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 06/07/2017
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính
Số Công Báo: 27+28
Năm Công Báo: 2017
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa